Statut

STATUT
       STOWARZYSZENIA „ŁUCZNICY SANOKA”
  ROZDZIAŁ I
   POSTANOWIENIA OGÓLNE
§ 1
1. Stowarzyszenie nosi nazwę: Stowarzyszenie „Łucznicy Sanoka” dalszych postanowieniach statutu zwane Stowarzyszeniem.
2. Stowarzyszenie jest dobrowolnym, samorządnym, trwałym zrzeszeniem o celach niezarobkowych, zawiązanym dla propagowania sportu, przede wszystkim łucznictwa tradycyjnego.
3. Siedzibą stowarzyszenia jest miasto Sanok.
4. Terenem działania jest Rzeczpospolita Polska.
5. Dla realizacji celów statutowych stowarzyszenie może działać na terenie innych państw z poszanowaniem tamtejszego prawa.
6. Stowarzyszenie jest zawiązane na czas nieograniczony.
7. Stowarzyszenie posiada osobowość prawną; działa na podstawie przepisów prawa w szczególności na podstawie ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o Stowarzyszeniach(tj. Dz. U. z 2015 poz. 1393 z późn. zm.) oraz niniejszego statutu.
8. Działalność Stowarzyszenia oparta jest przede wszystkim na pracy społecznej członków.
9. Do prowadzenia swych spraw stowarzyszenie może zatrudniać pracowników, w tym swoich członków oraz powoływać biura.
10. Stowarzyszenie współpracuje z krajowymi, zagranicznymi i międzynarodowymi organizacjami i instytucjami, o tym samym lub podobnym profilu działania oraz może pozostawać członkiem Tych organizacji na zasadach pełnej autonomii. 11. O przystąpieniu do organizacji, o których mowa w ust. 10, bądź wystąpieniu z nich, decyduje Walne Zebranie Członków zwykłą większością głosów.

ROZDZIAŁ II
CELE I SPOSOBY ICH REALIZACJI
§ 2
1. Celem Stowarzyszenia jest:
a) Propagowanie sportu a w szczególności łucznictwa tradycyjnego,
b) Działalność charytatywna,
c) Promocja i organizacja wolontariatu, oraz współpraca z wolontariuszami,
d) Rozwijanie i wspieranie inicjatyw, postaw i działań zmierzających do rozwoju i popularyzacji łucznictwa wśród dzieci, młodzieży i dorosłych,
e) Dbanie o zdrowie i rozwój fizyczny dzieci, młodzieży oraz dorosłych,
f) Przeciwdziałanie zjawiskom patologii społecznej, narkomanii, alkoholizmowi oraz wykluczeniu społecznemu poprzez krzewienie wspólnoty kultury fizycznej i idei czystego sportu,
2. Stowarzyszenie swe cele realizuje poprzez:
a) Udział we wszelkiego rodzaju zawodach i imprezach łuczniczych,
b) Organizowanie własnych zawodów oraz pokazów łuczniczych,
c) Prowadzenie warsztatów mających na celu edukację w dziedzinie historii i podstaw łucznictwa,
d) Współpraca z władzami Rządowymi i samorządowymi oraz pozostałymi
instytucjami i organizacjami w zakresie wspierania sportu z wyróżnieniem
łucznictwa tradycyjnego,
e) Reprezentowanie stowarzyszenia wobec innych organizacji oraz władz,
f) Udostępnianiu infrastruktury łuczniczej oraz sprzętu łuczniczego będących
w posiadaniu Stowarzyszenia dzieciom, młodzieży i dorosłym,
g) Organizowanie zajęć w zakresie wychowania fizycznego, godzin wychowawczych,
sportu, rekreacji ruchowej, w szczególności łucznictwa,
h) Organizowanie oraz udział w obozach oraz szkoleniach sportowo-łuczniczych
3. Działalność wskazana w niniejszym paragrafie może być prowadzona jako odpłatna lub
nieodpłatna działalność statutowa.
4. Stowarzyszenie może również prowadzić odpłatną działalność pożytku publicznego na
zasadach określonych stosownymi przepisami dotyczącymi działalności pożytku
publicznego. Dochód z tej działalności przeznaczony jest wyłącznie do realizacji celów
statutowych.

ROZDZIAŁ III
SPOSOBY NABYWANIA I UTRATY CZŁONKOSTWA, PRZYCZYNY UTRATY
CZŁONKOSTWA ORAZ PRAWA I OBOWIĄZKI CZŁONKÓW
§ 3
1. Członkami Stowarzyszenia mogą być osoby fizyczne i prawne. Osoba prawna może być
jedynie członkiem wspierającym Stowarzyszenia.
2. Stowarzyszenie posiada członków:
a) zwyczajnych,
b) wspierających,
c) honorowych.
3. Członkiem Zwyczajnym Stowarzyszenia może być osoba fizyczna, mająca pełną
zdolność do czynności prawnych i niepozbawiona praw publicznych która, złoży
deklarację członkowską na piśmie i przedstawi pozytywną opinię dwóch członków
Stowarzyszenia, z zastrzeżeniem ust. 4.
4. Małoletni w wieku od 16 do 18 lat, którzy mają ograniczoną zdolność do czynności
prawnych, mogą należeć do stowarzyszeń i korzystać z czynnego i biernego prawa
wyborczego, z tym że w składzie zarządu stowarzyszenia większość muszą stanowić
osoby o pełnej zdolności do czynności prawnych.
5. Członkiem zwyczajnym staje się po złożeniu pisemnej deklaracji na podstawie uchwały
Zarządu Stowarzyszenia.
6. Członkiem wspierającym Stowarzyszenie może zostać osoba fizyczna i prawna
deklarująca pomoc finansową, rzeczową lub merytoryczną w realizacji celów
Stowarzyszenia.
7. Członkiem wspierającym staje się po złożeniu pisemnej deklaracji na podstawie uchwały
Zarządu.
8. Członkiem honorowym Stowarzyszenia może być osoba fizyczna, która wniosła wybitny
wkład w działalność i rozwój Stowarzyszenia.
9. Członkowie honorowi są przyjmowani przez Walne Zebranie na wniosek
5 członków Stowarzyszenia.
10. Członkowie zwyczajni mają prawo:
a) biernego i czynnego uczestniczenia w wyborach do władz Stowarzyszenia,
b) korzystania z dorobku, majątku i wszelkich form działalności Stowarzyszenia,
c) udziału w zebraniach, wykładach oraz imprezach organizowanych przez
Stowarzyszenie,
d) zgłaszania wniosków co do działalności Stowarzyszenia.
11. Członkowie zwyczajni mają obowiązek:
a) brania udziału w działalności Stowarzyszenia i realizacji jego celów,
b) przestrzegania statutu i uchwał władz Stowarzyszenia,
c) regularnego opłacania składek.
12. Członkowie wspierający i honorowi nie posiadają biernego oraz czynnego prawa
wyborczego, mogą jednak brać udział z głosem doradczym w statutowych władzach
Stowarzyszenia, poza tym posiadają takie prawa jak członkowie zwyczajni.
13. Członek wspierający ma obowiązek wywiązywania się z zadeklarowanych świadczeń,
przestrzegania statutu oraz uchwał władz Stowarzyszenia.
14. Członkowie honorowi są zwolnieni ze składek członkowskich.
15. Utrata członkostwa następuje na skutek:
a) pisemnej rezygnacji złożonej na ręce Zarządu,
b) wykluczenia przez Zarząd:
 z powodu łamania statutu i nieprzestrzegania uchwał władz Stowarzyszenia,
 z powodu notorycznego nie brania udziału w pracach Stowarzyszenia,
 z powodu nie płacenia składek za okres pół roku,
 na pisemny wniosek trzech członków Stowarzyszenia
c) utraty praw obywatelskich na mocy prawomocnego wyroku sądu,
d) śmierci członka oraz utraty osobowości prawnej przez osoby prawne.
16. Utratę członkostwa w Stowarzyszeniu Zarząd stwierdza w uchwale.
17. Od uchwały Zarządu w sprawie przyjęcia w poczet członków stowarzyszenia lub
pozbawienia członkostwa zainteresowanemu przysługuje odwołanie do Walnego
Zebrania Członków.
18. Odwołanie, o który mowa w ust. 17 składa się pisemnie przewodniczącemu Komisji
Rewizyjnej w terminie 30 dni od daty doręczenia za pośrednictwem Zarządu
Stowarzyszenia uchwały o pozbawieniu członkostwa. Po otrzymaniu odwołania, nie
później niż w terminie dwóch miesięcy przewodniczący Komisji Rewizyjnej zwołuje
nadzwyczajne Walne Zebranie Członków w przedmiocie odwołania, chyba, że w tym
czasie miałoby się odbyć zwyczajne Walne Zebranie Członków; w takim wypadku
odwołanie staje się punktem obrad tego zebrania.

ROZDZIAŁ IV
WŁADZE STOWARZYSZENIA
§ 4
1. Władzami Stowarzyszenia są:
a) Walne Zebranie Członków,
b) Zarząd,
c) Komisja Rewizyjna.
2. Kadencja władz.
– Kadencja wszystkich władz wybieralnych Stowarzyszenia trwa pięć lat, a ich wybór
odbywa się w głosowaniu jawnym.
3. Uchwały wszystkich władz Stowarzyszenia zapadają zwykłą większością głosów przy
obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowani, w głosowaniu
jawnym, chyba że dalsze postanowienia statutu stanowią inaczej.
4. Jeżeli w pierwszym terminie na Walnym Zebraniu Członków nie uczestniczy co najmniej
połowa liczby członków, wówczas w drugim terminie posiedzenia uchwały mogą być
podjęte odpowiednią większością głosów oddanych przez członków obecnych.
5. Drugi termin powinien być podany w zawiadomieniu o posiedzeniu i nie może być
wyznaczony wcześniej niż po upływie pół godziny po pierwszym terminie.
6. Walne Zebranie Członków jest najwyższą władzą Stowarzyszenia. W Walnym Zebraniu
Członków biorą udział:
a) z głosem stanowiącym – członkowie zwyczajni,
b) z głosem doradczym – członkowie wspierający, honorowi oraz zaproszeni goście.
7. Walne Zebranie Członków może być zwyczajne i nadzwyczajne.
8. Walne Zebranie Członków zwyczajne jest zwoływane raz na rok przez Zarząd
Stowarzyszenia. Termin i miejsce obrad Zarząd podaje do wiadomości wszystkich
członków co najmniej na 7 dni przed terminem zebrania.
9. Zawiadomienia mogą być wysłane pocztą elektroniczną lub w formie wiadomości SMS,
jeżeli członek uprzednio wyraził na to pisemną zgodę podając adres i/lub numer telefonu
na który zawiadomienie powinno być wysłane.
10. Walne Zebranie Członków nadzwyczajne może się odbyć w każdym czasie.
11. Zarząd jest zobowiązany zwołać Walne Zebranie na wniosek Komisji Rewizyjnej
lub 1/3 członków Stowarzyszenia. Zarząd zwołuje Walne Zebranie po
otrzymaniu wniosku.
12. Do żądania zwołania Walnego Zebrania dołącza się proponowany porządek
obrad, który Zarząd obowiązany jest uwzględnić. Porządek może być rozszerzony
przez Zarząd o inne punkty.
13. Uchwały Walnego Zebrania Stowarzyszenia zapadają zwykłą większością głosów
w obecności przynajmniej połowy liczby członków uprawnionych do głosowania.
Głosowanie jest jawne.
14. Do kompetencji Walnego Zebrania należą:
a) określenie głównych kierunków działania i rozwoju Stowarzyszenia,
b) uchwalania zmian statutu,
c) wybór i odwoływanie wszystkich władz Stowarzyszenia,
d) udzielanie Zarządowi absolutorium na wniosek Komisji Rewizyjnej,
e) rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdania finansowego Stowarzyszenia
f) rozpatrywanie sprawozdań z działalności Zarządu i Komisji Rewizyjnej,
g) uchwalanie budżetu,
h) uchwalanie wysokości składek członkowskich oraz wszystkich innych świadczeń
na rzecz Stowarzyszenia,
i) podejmowanie uchwał w sprawie przyjęcia członka honorowego,
j) rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań władz Stowarzyszenia,
k) rozpatrywanie wniosków i postulatów zgłoszonych przez członków Stowarzyszenia
lub jego władze,
l) rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu,
m) podejmowanie uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia i przeznaczeniu jego
majątku,
n) podejmowanie uchwał w każdej sprawie wniesionej pod obrady, we wszystkich
sprawach nie zastrzeżonych do kompetencji innych władz stowarzyszenia.
15. Zarząd jest powołany do kierowania całą działalnością Stowarzyszenia zgodnie
z uchwałami Walnego Zebrania Członków, reprezentuje Stowarzyszenia na zewnątrz.
16. Zarząd składa się z 2 do 4 osób w tym prezesa oraz dwóch wiceprezesów. Prezesa
i wiceprezesów wybiera Zarząd spośród swoich członków.
17. Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz na
miesiąc. Posiedzenia Zarządu zwołuje prezes.
18. Do kompetencji Zarządu należą:
a) realizacja celów Stowarzyszenia,
b) wykonywanie uchwał Walnego Zebrania Członków,
c) sporządzanie planów pracy i budżetu,
d) sprawowanie zarządu nad majątkiem Stowarzyszenia,
e) podejmowanie uchwał o nabywaniu, zbywaniu lub obciążaniu majątku
Stowarzyszenia,
f) reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz,
g) zwoływanie Walnego Zebrania Członków,
h) przyjmowanie i skreślanie członków;
19. Członkowie Zarządu mogą otrzymywać wynagrodzenie w związku z pełnioną funkcją;
decyzje o przyznaniu wynagrodzenia członkom Zarządu podejmuje Walne Zebrania na
podstawie uchwały podjętej zwykłą większością głosów.
20. Zarząd do prowadzenia spraw Stowarzyszenia może:
1) tworzyć biura,
2) zatrudniać pracowników,
3) angażować osoby na podstawie umów cywilnoprawnych, stosownie do charakteru
zawieranej umowy.
21. Posiedzenia Zarządu zwołuje Prezes lub upoważniony członek Zarządu.
22. Komisja Rewizyjna powoływana jest do sprawowania kontroli nad działalnością
Stowarzyszenia.
23. Komisja Rewizyjna przeprowadza kontrolę działalności Stowarzyszenia nie rzadziej niż
raz w roku.
24. Komisja Rewizyjna składa się z 3 osób w tym przewodniczącego, zastępcy oraz
sekretarza.
25. Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy:
a) kontrolowanie działalności Zarządu,
b) składanie wniosków z kontroli na Walnym Zebraniu Członków,
c) prawo wystąpienia z wnioskiem o zwołanie Walnego Zebrania Członków oraz
zebrania Zarządu,
d) składanie wniosków o absolutorium dla władz Stowarzyszenia,
e) składanie sprawozdań ze swojej działalności na Walnym Zebraniu Członków.
26. Członkami Komisji rewizyjnej nie mogą być osoby będące członkami Zarządu
27. W razie gdy skład władz Stowarzyszenia ulegnie zmniejszeniu w czasie trwania kadencji
uzupełnienie ich składu może nastąpić w drodze kooptacji, której dokonują pozostali
członkowie organu, który uległ zmniejszeniu. W tym trybie można powołać nie więcej
niż połowę składu organu.

ROZDZIAŁ V
MAJĄTEK I FUNDUSZE
§ 5
1. Majątek Stowarzyszenia tworzą nieruchomości, ruchomości, środki pieniężne i inne
składniki majątkowe, które służą wyłącznie do realizacji statutowych celów
Stowarzyszenia.
2. Majątek Stowarzyszenia pochodzi z:
a) składek członkowskich,
b) dotacji,
c) środków otrzymanych od sponsorów,
d) darowizn,
e) zapisów i spadków,
f) dochodów z majątku i własnej działalności statutowej, dochodów z odpłatnej
działalności pożytku publicznego,
g) dotacji, subwencji, środków publicznych, udziałów, lokat,
h) ofiarności publicznej, w tym zbiórek publicznych
i) innych źródeł (sponsoring, inne)
3. Składki członkowskie powinny być wpłacane do końca pierwszego kwartału każdego
roku. Nowo przyjęci członkowie wpłacają składki według zasad określonych przez
Zarząd w ciągu 30 dni od otrzymania powiadomienia o przyjęciu na członka
Stowarzyszenia
4……Stowarzyszenie prowadzi gospodarkę finansową oraz rachunkowość zgodnie
z obowiązującymi przepisami prawa.
5. Majątkiem i funduszami Stowarzyszenia gospodaruje Zarząd.
6. Następujące czynności zarządu majątkiem wymagają zgody Walnego Zebrania Członków
a) nabycie, zbycie lub obciążenie nieruchomości,
b) zaciągnięcie kredytu lub pożyczki,
d) przyjęcie lub odrzucenie spadku,
7. Rokiem obrotowym jest rok kalendarzowy.
8. Do składania wszelkich oświadczeń woli w imieniu Stowarzyszenia, we wszystkich
sprawach majątkowych i niemajątkowych, uprawniony jest Prezes Zarządu samodzielnie
lub dwóch członków Zarządu działających łącznie.

ROZDZIAŁ VI
POSTANOWIENIA KOŃCOWE
§ 6
1. Uchwałę w sprawie zmiany statutu oraz uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia
podejmuje Walne Zebranie Członków kwalifikowaną większością głosów – (2/3), przy
obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania, § 4 ust. 4 nie stosuje się.
2. Podejmując uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia Walne Zebranie Członków określa
sposób jego likwidacji oraz przeznaczenie majątku Stowarzyszenia.
3. Likwidatorami są członkowie Zarządu Stowarzyszenia, jeśli Walne Zebranie nie
wyznaczy innych likwidatorów.
4. W sprawach nie uregulowanych w niniejszym statucie zastosowanie mają przepisy
powszechnie obowiązującego prawa a w szczególności ustawy Prawo
o Stowarzyszeniach